Wednesday, February 27, 2019

Điều khoản sử dụng

subrice-QCYB.jpg

Chào mng bn đến vquangcaoyenbai.com website chia s d liu đ ha hoàn toàn min phí. Vic bn đăng ký s dng quangcaoyenbai.com và vic s dng các dch v cquangcaoyenbai.com đng nghĩa vi vic bn đã đng ý vi các điu khon bên dưới (tha thun s dng dch v). Nếu bn không đng ý vui lòng không đăng ký s dng quangcaoyenbai.com cũng như các dch v được cung cp bquangcaoyenbai.comquangcaoyenbai.com có th s thay đi hoc điu chính tha thun s dng. Bn nên thường xuyên xem tha thun s dng mi khi truy cp vào websiteKhi truy c
p vào website quangcaoyenbai.com nghĩa là người s dng đã đng ý vi những điều khoản và điều kiện sử dụng được quy đnh dưới đây. Trường hp không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng hoc truy cp vào website quangcaoyenbai.com
quangcaoyenbai.com bo lưu quyn ngăn chn vic truy cp website đi vi nhng trường hp vi phm các điu khon và điu kin s dng được quy đnh dưới đây.

Trách nhiệm của người sử dụng
Người sử dụng sẽ phải chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra khi truy cập vào website này. quangcaoyenbai.com không chịu trách nhiệm đi vi bất kỳ̉n thất nào có th phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, khi truy cập website và/hoặc khi tải dữ liệu về máy, hoặc những tổn hại có tḥp phải do virus, hoặc lỗi chương trình…

 
̣i dung website
́t cảthông tin trong website này đượquangcaoyenbai.com và đối tác có liên quan cung cấp cho người sử dụng một cách trung thực và tin cậy. quangcaoyenbai.com cập nhật thường xuyên các nội dung đăng tải lên website nhưng không đảm bảo thông tin đó là mới nhất và đầy đủ.
 
Bản quyền
quangcaoyenbai.com là chủ sở hữu hp pháp và duy nht ca website này. Bất kỳ việc chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức website là thuộc thẩm quyền củquangcaoyenbai.com
Những chỉnh sửa, thay đổi nội dung website của bất kỳ đối tượng nào mà không được s cho phép củquangcaoyenbai.com là nhng hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp củquangcaoyenbai.com
quangcaoyenbai.com gi toàn quyn xem xét và loi b các thông tin vi phm quy đnh này.

Bo mt thông tin người s dng
Những thông tin và ý kiến cá nhân của người s dng được cung cấp thông qua website này sẽ đượquangcaoyenbai.com bảo mt tuyt đi vàkhông gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ những trường hợp mợ̉ng cần thiết để người s dng có thể tham gia vào những website khác và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thm quyn và/hoc theo quy đnh ca pháp luật.

Gii hn s dng
Toàn b ni dung, cơ s d liu ca website này được ly t ngun chia s bi pháp lut v quyn s hu trí tu, các văn bn pháp lut ca Vit Nam và các văn bn pháp lut có liên quan khác. Tr trường hp s dng cho mc đích cá nhân hoc s dng ni b không mang tính thương mi, người s dng không được phép sao chép, chnh sa, tái s dng toàn b hoc mt phn, ti d liu, truyn d liu, phân phi, đăng ký, bán, xut bn bt kỳ tài nguyên nào ca website này, mà không được s đng ý chính thc bng văn bn cquangcaoyenbai.com

Luật áp dụng
Vic qun lý, vn hành và s dng website này tuân th các quy đnh ca pháp lut Vit Nam.

Dch v và trách nhim cquangcaoyenbai.com
Dch v cquangcaoyenbai.com là nhng dch v được ghi trên website này (gi tt là dch v ). Bn đng ý rng quangcaoyenbai.com có quyn, và không cn thông báo trước, điu chnh nhng dch v. Bn cũng đng ý rng quangcaoyenbai.com có quyn điu chnh hoc xoá nhng thông tin mà bn cung cp cho quangcaoyenbai.com đ bo đm nhng thông tin được đăng ký phù hp vi Quy đnh ca website. 
Bn đng ý rng quangcaoyenbai.com skhông chu trách nhim cho nhng thit hi do s thiếu hoc không chính xác ca thông tin trên website, bao gm nhng hu qu trc tiếp, gián tiếp, ngu nhiên, hoc phát sinh t vic bn truy cp hoăc s dng thông tin trên website. Vì vy, bn hoàn toàn chu trách nhim cho nhng hu qu ca vic s dng website. 
Bn đng ý răng ngun tài nguyên trên website (bao gm các tài liu, khoá hc, video hc tp, các file flash,…) là do người dùng up lên và quangcaoyenbai.com hoàn toàn không chu bt kỳ trách nhim nào v bn quyn/ trách nhim pháp lý ca các ngun tài nguyên trên. 
Bn hiu và đng ý rng các thông tin v tên truy cp và mt khu phi được gi bí mt, và phi thông báo ngay cho chúng tôi nếu bn nghi ng rng mt khu ca mình đã b tiết l
Bn đng ý rng chúng tôi có quyn ngăn chn tm thi hoc lâu dài s truy cp và s dng website ca bn nếu như bn có hành đng gây hi đến website hoc vi phm Tho thun s dng dch v.

Trách nhim và nghĩa v ca bn 
Bn cn đng ý vi Tho thun s dng dch v, cam kết cung cp thông tin chính xác khi đăng ký, và chu hoàn toàn trách nhim v nhng thông tin này. 
Bn chu trách nhim bo v mt khu truy cp, và trách nhim ca vic đăng nhp bng mt khu ca bn, do hoc không do bn trc tiếp đăng nhp. 
Bn đng ý rng không s dng Dch V vào các mc đích phi pháp, b cm theo quy đnh ca pháp lut ( đây được ngm hiu là Pháp lut nước Cng Hòa Xã hi Ch nghĩa Vit Nam) hoc vi phm các quyn hp pháp, gây tr ngi, hn chế vic s dng Dch v ca Người dùng khác, c thkhông li dng website nhm mc đích:
·Chng li nhà nước Cng hòa xã hi chnghĩa Vit Nam; gây phương hi đến an ninh quc gia, trt t, an toàn xã hi; phá hoi khi đi đoàn kết toàn dân; tuyên truyn chiến tranh xâm lược; gây hn thù, mâu thun gia các dân tc, sc tc, tôn giáo; tuyên truyn, kích đng bo lc, dâm ô, đi try, ti ác, t nn xã hi, mê tín dđoan; phá hoi thun phong, m tc ca dân tc.
·Tiết l bí mt nhà nước, bí mt quân s, an ninh, kinh tế, đi ngoi và nhng bí mt khác đã được pháp lut quy đnh;
·Đưa các thông tin xuyên tc, vu khng, xúc phm uy tín ca t chc; danh d, nhân phm ca công dân;
·Li dng Internet đ qung cáo, tuyên truyn, mua bán hàng hóa, dch v thuc danh mc cm theo quy đnh ca pháp lut.
·Gây ri, phá hoi h thng thiết b và cn tr trái pháp lut vic qun lý, cung cp, s dng các dch v Internet và thông tin đin t trên Internet.
·Đánh cp và s dng trái phép mt khu, khoá mt mã và thông tin riêng ca các t chc, cá nhân trên Internet.
·To ra và cài đt các chương trình virus máy tính, phn mm gây hi đ thc hin mt trong nhng hành vi quy đnh ti Điu 71 Lut Công nghthông tin.
Bn không được gây thit hi, phá hoi, làm suy yếu hoc hư hi Dch V và website cquangcaoyenbai.com. Bn không được phát tán các tp tin cha virus, các chương trình phá hoi, hoc các tp tin, chương trình phn mm gây hi đến Dch V và vic s dng n đnh ca người dùng khác.

Các liên kết đến các website khác:
Đ thun tin cho vic s dng ca Người dùng, quangcaoyenbai.com có th cung cp cho Người dùng mt s liên kết đến các website khác. Các website liên kết này không thuc quyn s hu cquangcaoyenbai.com, do đó quangcaoyenbai.com skhông chu trách nhim v mi thông tin, dch v và ni dung ca nhng Website này. Người dùng chu hoàn toàn trách nhim trong vic s dng và khai thác các Website này.

Nhng điu cm : 
Bn đng ý không vi phm các quy đnh cm sau đây: 
1. Cung cp các thông tin/ tài nguyên vi phm pháp lut, thun phong m tc, kinh doanh bt hp pháp, gây hi đến các cá nhân/ t chc khác. 
2. Cung cp các thông tin/ tài nguyên thuc s hu ca ch th khác được bo v bi lut pháp trong và ngoài nước.

Sn phm và dch v ca ch th khác 
 quangcaoyenbai.com skhông chu trách nhim v bt kỳ s thit hi gây ra do sn phm dch v được đăng ký hoc qung cáo trên website, trc tiếp hoc gián tiếp. 

Tt c nhng người truy cp mc nhiên đã đc k và hiu rõ nhng điu kin, điu khon này và chp thun tt c quy đnh mt cách t nguyn.

| Trong thời gian chờ load link hãy bấm xem video để ủng hộ Quảng Cáo Yên Bái | Thank For Watching |


SHARE THIS

Author:

THÔNG TIN LIÊN HỆ Office: Đ. Nguyễn Tất Thành - Tp. Yên Bái Điện thoại: 0378 166 999 Hotline: 0967 101 101 Email: quangcaoyenbai.com@gmail.com

0 nhận xét: